Vad är Validering?

Validering ger en strukturerad mätning av individers kvalifikationer med avseende på kunskaper, färdigheter och kompetenser. Som bas för valideringen finns framtagna kvalifikationer för olika yrken.

Dessa kvalifikationer är viktiga riktlinjer för att visa vad en individ har lärt sig i arbetet, men kan även användas i samband med rekrytering och omställning eller före respektive efter utbildningsinsatser.

Valideringen kan även användas för att en individ ska kunna erhålla ett certifikat som är baserat på vissa regler framtagna inom en bransch eller organisation.

Företrädesvis genomförs en validering av en kompetent organisation som bedömer om en person har de kvalifikationer som förväntas eller krävs i en given situation eller i enlighet med gällande standarder. Be-dömningen kan ske av samma organisation som utbildat personen.

Generellt sett finns tre alternativ avseende validering av kvalifikationer.

Alt 1: Analysera en individs kunskaper inom ett aktuellt område.

Alt 2: Analyserar en individs färdigheter kopplade till de kunskaper som individen har.

Alt 3: Analyserar den kompetens en individ har avseende aktuella arbetsuppgifter och samtidigt analyseras kunskaper och färdigheter