Verksamhet

Verksamheten baseras på riksorganisationens fastställda stadgar

Vision (vad vi vill uppnå)

Sverige ska ha ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv med hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar genom ett underhåll i världsklass.

Mission (vad är vårt uppdrag)

Svenskt Underhåll är intresseorganisationen för underhållsintressenter inom svenskt näringsliv, leverantörer av tjänster och produkter inom underhåll samt akademier, organisationer och myndigheter. I syfte att uppfylla vårt uppdrag ska Svenskt Underhåll med dess spetskompetens inom underhållsområdet:

  • Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i regionala, nationella och internationella sammanhang.
  • Bidra till medlemmarnas utveckling
  • Skapa opinion för underhållsfrågor i samhället.

Policy (vilka mål och medel används)

Svenskt Underhåll ska vara den självklara företrädaren för de som direkt eller indirekt arbetar med underhåll och driftsäkerhet.

Svenskt Underhåll ska främja svenskt näringsliv att uppnå hög driftsäkerhet och utmärkt kapitalvård av fysiska anläggningar genom en samverkan mellan föreningens medlemmar.

Svenskt Underhåll ska verka för underhållsfrågornas beaktande under hela livscykeln för fysiska tillgångar inom industrier, infrastruktur, försvar, sjukvård och annan verksamhet inom samhället.

Svenskt Underhåll ska övergripande stödja utvecklingen av marknaden för tjänster och produkter inom underhåll.

Svenskt Underhåll ska främja medlemmarnas intressen i förhållande till andra intressenter, myndigheter, organisationer och enheter som påverkar eller agerar inom underhållsområdet.

Svenskt Underhåll ska medverka till erfarenhets- och kunskapsutbyte regionalt, nationellt och internationellt genom intresseorganisationer, kommittéer, arbetsgrupper och projekt.

Svenskt Underhåll ska ge medlemmarna tillgång till en samlad kunskap om underhåll och verka på olika arenor för att kunna påverka viktiga beslut.

Svenskt Underhåll ska verka för att de som arbetar med underhåll och driftsäkerhet uppfattas som centrala och strategiska aktörer.

Svenskt Underhåll ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att påtala värdet av underhåll och driftsäkerhet för en hållbar utveckling.

Aktiviteter (hur uppnår vi visionen)

Svenskt Underhåll ska inhämta och sprida kännedom om utvecklingen inom underhållsområdet genom anordnade konferenser, seminarier, föredrag, diskussioner, studiebesök etc. samt genom tidskriftsartiklar, medverkan i av andra anordnade konferenser, sammanträden e dyl.,

Svenskt Underhåll ska medelst kommittéer eller genom föreningens servicebolag utreda och bidra till lösandet av aktuella problem genom rådgivning och genomförande av utvecklingsprojekt.

Svenskt Underhåll ska initiera respektive stödja utbildningsinsatser och kompetensförsörjning inom underhållsområdet.

Svenskt Underhåll ska verka för samarbete med andra föreningar, organisationer, verk och myndigheter i syfte att utveckla underhållsledning, teknik och metoder, informations-, planerings- och styrsystem för underhåll av anläggningar, maskiner och byggnader samt tillhörande utrustning.

Svenskt Underhåll ska förmedla kontakter med regionala, nationella och internationella organisationer, institutioner och industrier för att främja föreningens verksamhet.

Svenskt Underhåll ska verka för att svensk industris konkurrenskraft stärks nationellt och internationellt genom ett underhåll i världsklass

Svenskt Underhåll ska i övrigt på aktivt sätt, genom framställningar till myndigheter eller via rådgivning i frågor av speciell betydelse, verka inom ramen för föreningens arbetsområde.