Certifiering av underhållstekniker

Vad är certifiering? Certifiering av underhållsledare

Certifiering av underhållstekniker

Certifiering av underhållsteknikers kvalifikationer sker med stöd av ett datoriserat valideringssystem, ValidMaint, samt övningar för att säkerställa praktisk kompetens.

Svenskt Underhåll genomför certifiering av Underhållstekniker vid två tillfällen årligen. Nästkommande certifieringstillfälle publiceras på vår hemsida under Kommande aktiviteter.

Hur sker certifieringen?

Certifieringen genomförs med stöd av valideringssystemet ValidMaint som är framtaget av ett internationellt konsortium. ValidMaint har utvecklats för att kartlägga kunskaperna hos underhållstekniker.
Detta för att kunna ge dessa en målstyrd vidareutveckling inom de områden där de inte har tillräckliga kvalifikationer.

ValidMaint innehåller ca 3 000 frågor, var och en med fyra till sex svarsalternativ. Ett är rätt och övriga svar nästan rätt.

Frågorna är baserade på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Certifieringen kan ske med flera deltagare samtidigt, eftersom frågor och svar fördelas slumpmässigt till varje deltagare. Den genomförs normalt som en heldagstentamen.

Kunskapskrav för underhållstekniker

En utförlig kravbeskrivning hittar du här...

 1. Allmän kompetens och ansvar
  1. Arbetsplanering

   Kunna förbereda och rapportera eget underhållsuppdrag och viss del av det arbete som utförs av arbetslag.

  2. Arbete i team samt kommunikation

   Kunna rapportera muntligt och skriftligt inom teamet. Ha en social förmåga att kunna kommunicera med personer inom och utanför teamet, såsom produktionspersonal, inhyrd personal, leverantörer, etc.

  3. Informationsteknologi

   Kunna använda informationssystem för att mata in och ta ut data. Ha baskunskaper i hur att använda systemet interaktivt.

  4. Utbilda och instruera

   Ha den baskunskap som krävs för att utbilda och ge instruktion till team-medlemmar. Ha kunskap om utbildningshjälpmedel inom och utom den egna organisationen.
  5. Kvalitetssäkring

   Ha baskunskaper om underhållets betydelse för kvalitén inom produktionen. Ha förmåga att ingå som aktiv medlem i ett kvalitetsteam.

  6. Miljö

   Ha baskunskaper om underhållets påverkan på den inre och yttre miljön. Ha förmåga att verka som en aktiv medlem i ett miljöteam.

  7. Automation

   Ha en allmän kunskap om befintliga system.

 2. Underhållsrelaterad kompetens
  1. Policy och mål för underhåll

   Förstå vikten av policy och mål för underhållet. Förstå underhållets ekonomiska påverkan på företagets resultat samt vikten av drift- och kapitalkostnader inom LCC.

  2. Underhållskoncept

   Kunna principerna för förebyggande och avhjälpande underhåll, inklusive förutbestämt och tillståndsbaserat förebyggande underhåll.

  3. Återställandeteknik

   Kunna principerna och tillämpa dem i praktiken.

  4. Underhållsterminologi

   Kunna och förstå underhållsterminologi och standarder, samt ha förmågan att tillämpa dem i praktiken.

  5. Avtal

   Känna till de krav och resultat som en leverantör skall uppfylla. Ha förmågan att kunna instruera och leda inhyrd personal för underhållsarbete.

  6. Tillståndskontroll

   Känna till de mest vanliga tillståndskontrollmetoderna och hjälpmedlen, och kunna använda dessa i praktiken.

  7. Felsökningsteknik

   Känna till minst en metod för systematisk felsökning och kunna använda den i praktiken.

  8. Förbättringsteknik

   Ha grundläggande kunskaper om förbättringsteknik och med hjälp av anvisningar kunna använda dessa i praktiken.

  9. Dokumentation

   Förstå all dokumentation (instruktioner, ritningar, reservdelskataloger, etc.) och kunna, då så erfordras, föreslå förbättringar och agera därefter.

  10. Reservdelshantering

   Ha en grundlägagnde kunskap om lagerhållning av reservdelar. Kunna de praktiska rutinerna för förvaring och åtkomst av reservdelar.

  11. Materiallära

   Ha grundläggande kunskaper om materiallära, materialens försämring över tiden och skyddande metoder.

 3. Engelska språket

  Kunna läsa och förstå instruktioner på teknisk engelska.

 4. Praktisk datorhantering

  Med hjälp av dator kunna illustrera uppnådda resultat inom underhållsverksamheten.

 5. Praktisk felsökning

  Kunna genomföra en systematisk felsökning.

De fem delarna ingående i en certifiering av underhållstekniska specialister

Möjliga resultat av tentamen

Vad händer sedan?

Alla delar ska vara avklarade med godkänt resultat inom ett år. För att erhålla ett certifikat krävs godkänt i fyra eller fem delprov, beroende på typ av certifikat.

Om man då t.ex. klarar endast en del vid första tentan man har detta resultat till godo och behöver inte tentera om denna del under förutsättning att omtentamen sker inom ett år (två möjliga tillfällen).