Certifiering av underhållsledare

Certifiering av underhållsledares kvalifikationer sker i form av ett skriftligt prov som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Svenskt Underhåll genomför certifiering av Underhållsledare vid två tillfällen årligen. Nästkommande certifieringstillfälle publiceras på vår hemsida under Kommande aktiviteter..

Hur sker certifieringen?

En särskilt utvald grupp inom Svenskt Underhåll (representerande högskolor och näringsliv) har sammansatt tentamensuppgifterna. Tentamensuppgifterna är utformade så att vissa

kräver beräkningar, andra kan vara av typen flervalsfrågor, vissa kräver uppräkningar av fakta, medan andra kräver beskrivningar.

En representant från ett annat europeiskt lands riksorganisation kontrollerar svårighetsgraden på uppgifterna.

Certifieringen sker som en skriftlig tentamen under en hel dag. Den som är anmäld till tentamen får mer detaljerad information om lokal, tider etc. i god tid innan tentamenstillfället.

Vid tentamen finns representanter från Svensk Underhåll och en extern kontrollant från ett europeiskt lands underhållsförening.

Kunskapskrav för underhållsledare

Möjliga resultat av tentamen

Vad händer sedan?

Alla delar ska vara avklarade med godkänt resultat inom ett år. För att erhålla ett certifikat krävs godkänt i två eller tre delprov, beroende på typ av certifikat.

Om man då t.ex. klarar endast en del vid första tentan man har detta resultat till godo och behöver inte tentera om denna del under förutsättning att omtentamen sker inom ett år (två möjliga tillfällen).