Svenskt Underhålls historia

Utek – Föreningen underhållsteknik

UTEK var i grunden en ideell förening med syfte att verka för erfa-renhetsutbyte, kunskapsspridning och utveckling inom driftsäkerhet, underhåll och kapitalvård och inom området Driftsäkerhet & Under-håll samt Livscykelekonomi.

Syftet med föreningen var att lyfta frågor som rör driftsäkerhet – från konstruktion och anskaffning till drift och underhåll av den tek-niska anläggningen under hela dess livscykel.

Strävan var att sprida kunskap till företagens chefer och beslutsfattare för att på så sätt ta ett helhetsgrepp om svensk industri och för-söka bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. De skulle även bidra till att stärka underhållsbranschens identitet och status samt stimu-lera kompetensutveckling och forskning.

Utek var en del av det europeiska nätverket för underhåll och drift-säkerhet, EFNMS, European Federation och National Maintenance Societies.

UHFG – Underhållsföretagen

Svenska Underhållsföretagens fulla namn var Swedish Center for Maintenance Management, SCMM, och är en organisation som syftade till att:

"(...) skapa en kultur med ständiga förbättringar av driftsäkerheten för att väsentligt höja företagens konkurrenskraft och lönsamhet."

Lite kort kan man säga att det var Svenska Underhållsföretagen som tog ansvar för, och såg till att, svenska företag, industrier, myndigheter, högskolor & universitet levde upp till de krav som ställs för underhåll och driftsäkerhet.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bildades den 28 maj 2012 och är en sammanslagning av Föreningen Underhållsteknik, Utek, som bildades år 1969 och Branschorganisationen Underhållsföretagen, UHFG, som bildades år 1986.

Grundidéerna inom Utek och UHFG lever vidare inom Svenskt Underhåll.